جعفری : قبولی عاشقان تراکتور در کنکور عظیم هواداری 85هزارنفر

 


 

 

 

   حماسه ای بزرگ تراختور وسپاهان

  جشن وپایکوبی هواداران تراختور در شمال غرب کشور تبریزدر شب پیروزی تراختور بر الجزیره