سه چیز مارا نابود می کند-تکبر-زیاده طلبی-عصبانیت

سه چیز بسیار ارزشمند است-عشق-اعتمادبنفس-دوستان

خوشبختی زندگی ما بر سه اصل است:تجربه دیروز-استفاده از امروز-امید به فردا

همیشه دلیل شادی کسی باشیم نه شریک شادی او

همیشه شریک غم کسی باشیم نه دلیل غم او