دریاچه‌ ارومیه دریچه‌ای رو به نمک
سونامی 8 میلیارد تنی نمک در راه است