امتحان ریاضی پایه چهارم.بسمه تعالی                                    شماره دفتر.......
    .............,15,........,........, 2,3,6,7,10    1-الگوی عددی زیر را بنویس                           

2-کشور پاکستان 796095کیلومتر مربع وسعت دارد
الف)این عددرا به حروف بنویس
ب)کدام رقم کمترین وکدام رقم بیش ترین ارزش مکانی دارد؟
ج)رقمهای 0و7در چه ارزش مکانی قرار دارند؟
د)رقم یکان هزار این این عدد چند است؟
3-کوچکترین وبزرگترین عدد چهار رقمی با رقم های   داده شده بنویس6,0,7,4

4-الگوی شکل مقابل را بنویس؟تعداد دایره های شکل هشتم را بکشید؟


5-با کدام راه حل  بهترمی توانید شکل زیر را ادامه دهید؟

6-الگوهای عددی را ادامه دهید؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1,4,16
   32,16,8
ارزیابی....................................................................................................
                                                              بچه های موفق باشید