زمان را مدیریت کنید. ، دقیقه می باشد.عجله نکنید 05 صفحه و با زمان 2 سوال و 41 این آزمون مشتمل بر
0 الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.
. – – - - - 4455 4255 4055 .......... .......... ............
. - - - - - 7 41 22 ....... ...... ...... . - - - - 990555 996555 997555.......... .......... .........
2 برای جمع مقابل یک مسئله بنویس وحاصل را پیدا کن.
. 095+215=.........
9 مساحت کشور ایران 4612490 کیلومتر مربّع اعلام شده است.این عدد را در جدول ارزش مکانی قرار
بده. هزار میلیون
یکان دهگان صدگان یکان دهگان صدگان یکان دهگان صدگان
وبه سوال های زیر پاسخ بده. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
این عدد را به حروف بنویس.................................................................
این عدد چند رقمی است؟................. رقم صدگان هزار آن چند است؟...............
رقم 8 دراین عدد چه ارزشی دارد؟................. بزرگ ترین رقم در چه مرتبه ای قرار دارد؟.............
4 جاهای خالی را با عدد مناسب کامل کن.
. 45 دسته ی 45 هزارتایی می شود)بارقم(..............
. 4555 تا 4555 تا می شود)بارقم(.................. . 05 دسته ی صدتایی می شود)بارقم(..................
5 با توجه به کاری که هرماشین انجام می دهد،عددهای خروجی پیدا کن.
6 ×7 ........... 02 ÷ 1 ......... 9 ×0 .........
6 امیر در جیبش 0 اسکناس صدهزار ریالی و 1 اسکناس ده هزار ریالی دارد.اوچه قدر پول دارد؟
به ریال:..................... به تومان:..................
7 عدد زیر رابه صورت گسترده بنویس.
9 5 2 0 0 1=.....................................................................
8 عددی که عبارت نشان می دهد را کامل کن.)خوب دقت داشته باش.(
755555+255+25555+65555+1+055+4555=.....................................
3 الگوی زیر را باکشیدن شکل مناسب ادامه بده.
شکل 6 شکل 5 شکل 4 شکل 3 شکل 2 شکل 1
... )2×2( ... ... ... ...
)2×2(: برای شکل ها رابطه ای کشف کن.به طور مثال شکل 2
شکل بیستم با استفاده از رابطه ای که کشف کردی از چند دایره تشکیل می شود؟.................
01 شکل چهارم الگوی هندسی زیررا رسم کن وتعداد مربع های رنگی آن را به دست بیاور.
شکل 4 شکل 3 شکل 2 شکل 1
- )3×3( 1 ... ... ...
رابطه ها را کامل کن.
00 خروجی ماشین زیررا باتوجه به کاری که انجام می دهد،بنویس.توضیح بده این ماشین چه کاری
انجام می دهد؟ ...... 0
ماشین محیط یاب مربّع
6 ......
9999 16725 4927 02 در جاهای خالی علامت مناسب > = < بگذار. 4972
09 عدد زیر را با حذف طبقه ها ی یکی و هزار بنویس.
729214500=.......................
04 هر عبارت در سمت راست را به عدد مناسب آن در سمت چپ وصل کن.
کوچک ترین عدد شش رقمی زوج)بدون تکرار( 927601
بزرگ ترین عدد شش رقمی بدون تکرار رقم ها 952575
عددی که صدگان هزار آن 9 و یکان هزار آن 8
و دهگان آن هفت وبقیه ی رقم ها صفرباشد.1.    عددهای زیر را با تقریب خواسته شده بنویس.79
253
468
7654
9300
3499


 


-------------------------------------------------------------------------
2.    با توجه به اعداد زیر، به سوالات جواب بده .
189  -  783 -  961 -   670  -  238

    کدام یک از اعداد بالا بر2 بخش پذیرند؟ .....................

    کدام یک از اعداد بــر5 بـخش پذیرند؟  .....................
-------------------------------------------------------------------------
3.    محمد تقسیم زیر را حل کرده است . با نوشتن رابطه های تقسیم نشان دهید محمد این تقسیم را درست انجام داده است یا خیر.


-------------------------------------------------------------------------
4.  ضرب های زیر را انجام بده.

   5. تقسیم های زیر را حل کن.
-------------------------------------------------------------------------
6. محصول یک درخت نخل در جزیره قشم 341 کیلو گرم است.قیمت محصول خرمای این درخت از قرار کلیویی 960 تومان  چقدر می شود؟
-------------------------------------------------------------------------
7. علی در ماه مبارک رمضان تمام قرآن را خواند. قرآن او 696 صفحه داشت و ماه رمضان آن سال 29 روز بود. علی در هر روز به طور متوسط چند صفحه قرآن خوانده است؟ 
-------------------------------------------------------------------------
8. یک مساله بنویس که پاسخ آن حاصل   9÷437  باشد و آن را حل کن.
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................
   
نظر معلم : ..............................................................................................