اصل پانزدهم قانون اساسی می‌گوید: «زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آن‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.»
دکترمحسن رضایی در ادامه و در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره اصل پانزدهم قانون اساسی و رابطه آن با فدرالیسم اقتصادی گفت: بر اساس این طرح، در هر یک از مناطق کشور، می‌توانند در دوره‌های دبیرستان و دانشگاه‌ها، زبان محلی خود را تدریس کنند؛ البته زبان رسمی و ملی کشور فارسی است اما این نکته منافاتی با آموزش زبان محلی در مناطق مخلف ایران ندارد.

تابناک