فروش بلیت حرکتهای 11/04/91 لغایت 31/05/91 در کلیه محورها روز سه شنبه

مورخ 06/04/91 ساعت 08:30 صبح انجام خواهد شد.