این مطلب توسط یکی ازمسئولین حفاظت محیط زیست درروزنامه اطلاعات بیان نموده و گفته شده است که ریزگردهای نمک استانهای بیشتری را گریبانگیر خواهد کرد.