بانک سئوالات

 نمونه سئوالات بنویسیم پایه ی سوم ابتدائی

  1-  هم معنی کلمات زیررابنویس.  مریض...................................احتیاج.................................................                                                                                                                                                                                2- باکلمات زیر جمله بسازید؟  کشان کشان.............................................................................................

فداکاری..............................................................................................................................................

3- باکلمه هنر سه کلمه تازه بنویسید؟ ..................................................................................                               4-  زیر کلماتی که می توان به آن شناس اضافه کرد خط بکشید؟                                                                            کار           هوا           اشتغال            گزارش             ایران                 باستان  

5-به این کلمه(مند) اضافه کن ومعنی آن را بنویس؟  

کار+..............=.................=........................................................................

6-کامل کنید:

دوستم.........................دانش آموز فهمیده ای است.

همکلاسانم به آموزگارمان ............................خیلی احترام میگذارند.

7-امروزه از شمع چه استفاده هایی می کنیم؟..........................................................

..................................................................................................................

 

ارزیابی:........................................................................................................

....................................................................................................................

 

تهیه وتنظیم:حسن منیری   

/ 0 نظر / 10 بازدید