سئوالات علوم چهارم ابتدایی ,جغرافی

 


سوالات علوم تجربی
سوالات علوم4

علوم

1کوچکترین واحد ساختمانی بدن موجودات زنده چه نام دارد ؟

 

الف) استخوان           ب) سلول

 

      ج) رگ                 د ) پوست              

 

           

2میکروسکوپ چیز ها را تا چند برابر بزرگ تر نشان می دهد.؟

 

الف) 10برابر                    ب) 100برابر              

 

   ج) هزار برابر               د) 20برابر        

           

2خاکی در آن گیاه کاشته می شود باید چگونه باشد؟       

 

الف) خشک باشد                 ب)سفت باشد  

 

 ج) مرطوب ونمناک باشد     د)موارد الف وب صحیح است        

4بهترین موقع برای سم پاشی آفت ها چه موقع می باشد؟

 

الف ) حشره ی بالغ         ب) حشره در تخم   

 

 ج) حشره در پیله            د) نوزاد حشره     

           

5کدام جانور انگل است؟

 

الف)کرم خاکی                ب)  ملخ         

 

ج) کرم آسکاریس            د) هیچ کدام           

           

6هوای اطراف ما کدام حالت را دارد؟

 

الف) جامد                        ب) مایع             

 

    ج)   گاز                     د)محلول

           

7در کدام یک از مکان های زیر از آیینه ی بر آمده استفاده می کنند؟ 

 

الف) خیاطی                    ب) سرپیچ جاده ها       

 

 ج)  آزمایشگاه     د)در ساختن کوره ی آفتابی 

           

8رشد وتقسیم سلول  تا پایان عمر ادامه دارد.                 صحیح              غلط      

           

9گردو خرما وزعفران جزء ادویه ها هستند.                    صحیح               غلط 

 

           

10در محلول ها ماده ی حل شونده خود به خود از حلال جدا می شود. صحیح     غلط           

 

           

11اگر آب دریا را از صافی رد کنیم آب آشامیدنی به دست نمی آید.   صحیح     غلط 

12جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 

*سبزی رنگ برگ ها به سبب وجود ماده ای به نام ................................. است.

 

*برای جدا کردن مخلوط آب و شن از  ......................................استفاده می کنیم.

 

*هر قدر زاویه ی بین دو آیینه راکوچک تر کنیم تعداد  تصویرها ................. می شوند.

 

 

13اصلاحات زیر را تعریف کنید.

 

الف )آوند:...............................................................................

 

 

ب) انگل:..................................................................

 

ج) باز تابش نور:.............................................................................

 

14وظیفه ی سلول روده وسلول استخوان را بنویسید.                 

15دو تفاوت موجود زنده وموجود غیر زنده را بنویسید.

 

                       

16در پاییز برگ درختان زرد می شود چه ماده ای در برگ آسیب دیده است؟

 

           

           

17دو فایده ی شخم زدن را بنویسید.

 

           

18کدام یک از کرم ها برای کشاورزی مفیداست؟ چرا؟

 

           

           

19کار کشاورزی یعنی.............................................................................

20دو راه مبارزه با آفت را بنویسید.  

           

21برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه باید کرد؟(دو مورد)

 

           

           

22دور جانورانی که مهره دار است خط بکشید .

 

23گنجشک-مرغ- کرمک- گاو- مار- حلزون- پروانه    

           

24چه چیز های در بازتابش نور موثر هستند؟             

25دو فایده ی کوره ی آفتابی را بنویسید.         1

 

 

۱-گیاهان هنگام تنفس کدام ماده راازهوا می گیرند؟۵

الف-اکسیژنO ب-دی اکسیدکربنO ج-سبزینهO د-آبO

 

2-ازکدام گیاه به عنوان نوشیدنی استفاده می شود؟۵/۰

الف-زعفرانO ب-دارچینO ج-چایO د-چای ودارچینO

 

3-کدام جانور جزء کیسه تنان می باشد؟۵/۰

الف-عروس دریاییO

/ 0 نظر / 79 بازدید